• Gợi ý từ khóa:
 • Chạy quảng cáo Google, Facebook, Youtube, TikTok...

Điều khoản dịch vụ

 

Điều khoản Dịch vụ (“Điều khoản”) tạo thành một hợp đồng ràng buộc giữa bạn và AladanhSeo. Bằng cách truy cập aladanhseo.com (“Trang web”) hoặc thực hiện bất kỳ giao dịch mua nào trên Trang web hoặc từ AladanhSeo, bạn chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi từng điều khoản và mọi phần của Điều khoản này.

Điều khoản Dịch vụ Bổ sung có thể áp dụng cho một số sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Bất kỳ điều khoản bổ sung nào như vậy sẽ được ghi chú nổi bật trong mô tả của Trang web cho sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể đó và các điều khoản bổ sung đó được đưa vào đây bằng cách tham chiếu liên quan đến việc bạn mua hoặc sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ đó.

VIỆC BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB, MUA HOẶC SỬ DỤNG CÁC SẢN PHẨM DO CHÚNG TÔI CUNG CẤP ("SẢN PHẨM" NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI BẤT KỲ PHẦN NÀO CỦA CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, BẠN KHÔNG ĐƯỢC PHÉP TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG TRANG WEB, HÃY MUA SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI HOẶC MUA DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI. BẠN TUYÊN BỐ VÀ BẢO ĐẢM RẰNG BẠN CÓ QUYỀN PHÁP LÝ VÀ ỦY QUYỀN ĐỂ ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY.

LƯU Ý BẤT CỨ ĐIỀU GÌ LIÊN QUAN ĐẾN CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY HOẶC TRÊN TRANG WEB ĐẾN NỘI DUNG, TRANG WEB ĐƯỢC CUNG CẤP KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO VÀ PHÙ HỢP VỚI GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CHÚNG TÔI.

BẰNG CÁCH SỬ DỤNG TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI, MUA HOẶC SỬ DỤNG SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI, HOẶC MUA HOẶC SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI, BẠN ĐỒNG Ý KHÔNG NỘP BẤT CỨ TRANH CHẤP NÀO CHO BÊN THỨ 3 ĐỂ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, VÀ ĐỒNG Ý VỚI CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG VÀ CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN CỦA CHÚNG TÔI.

XEM LẠI CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY

Chúng tôi có thể sửa đổi các Điều khoản này bất kỳ lúc nào. Ngày “Cập nhật lần cuối” ở cuối trang Điều khoản này phản ánh ngày sửa đổi gần đây nhất. Bạn có trách nhiệm thường xuyên xem lại các Điều khoản. Việc bạn tiếp tục truy cập và / hoặc sử dụng Trang web sau khi chúng tôi cập nhập sửa đổi bất kỳ Điều khoản nào cấu thành sự đồng ý của bạn với bất kỳ Điều khoản sửa đổi nào như vậy.

Mọi thắc mắc có thể chuyển đến:   Facebook Aladanhseo __________________________________

 • Điều khoản & Hạn chế Sử dụng Chung

Sử dụng trang web. Theo các giới hạn có trong các Điều khoản này, bạn chỉ có thể truy cập và sử dụng Trang web để xem thông tin và mua các sản phẩm và dịch vụ của Aladanhseo chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, thông tin và phi thương mại của bạn. Bạn đồng ý không truy cập hoặc sử dụng Trang web, hoặc bất kỳ Sản phẩm hoặc Dịch vụ nào của chúng tôi, cho bất kỳ mục đích nào khác, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ mục đích nào bị cấm bởi các Điều khoản này hoặc theo luật của bất kỳ khu vực tài phán quốc gia có liên quan nào. Bạn cũng đồng ý tuân thủ tất cả các luật, quy chế, pháp lệnh, quy định, hợp đồng và giấy phép hiện hành của Việt Nam và quốc tế liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web, Sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi. Theo quyết định riêng của mình, chúng tôi có thể chấm dứt hoặc đình chỉ quyền truy cập của bạn vào tài khoản hoặc việc sử dụng Trang web, hoặc Sản phẩm và / hoặc Dịch vụ của chúng tôi, hoặc bất kỳ phần nào trong đó, bất kỳ lúc nào, có hoặc không có thông báo và vì bất kỳ lý do gì (hoặc không có lý do). Bạn đồng ý rằng (a) nếu quyền truy cập của bạn vào Trang web, Sản phẩm và / hoặc Dịch vụ của chúng tôi bị chấm dứt, sau đó bạn sẽ không truy cập hoặc cố gắng truy cập Trang web, Sản phẩm của chúng tôi và / hoặc Dịch vụ của chúng tôi, trực tiếp hoặc gián tiếp, và (b) nếu ủy quyền của bạn để truy cập Trang web bị tạm ngưng, sau đó bạn sẽ không truy cập hoặc cố gắng truy cập Trang web một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, cho đến khi việc đình chỉ của bạn được gỡ bỏ và chúng tôi cung cấp cho bạn thông báo rõ ràng về việc đó. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi việc sử dụng Trang web, Sản phẩm của chúng tôi và Dịch vụ của chúng tôi bởi bạn. trực tiếp hoặc gián tiếp, và (b) nếu quyền truy cập của bạn vào Trang web bị đình chỉ, sau đó bạn sẽ không truy cập hoặc cố gắng truy cập Trang web một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, cho đến khi việc đình chỉ của bạn được gỡ bỏ và chúng tôi cung cấp cho bạn thông báo rõ ràng về điều đó. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi việc sử dụng Trang web, Sản phẩm của chúng tôi và Dịch vụ của chúng tôi bởi bạn. trực tiếp hoặc gián tiếp, và (b) nếu quyền truy cập của bạn vào Trang web bị đình chỉ, sau đó bạn sẽ không truy cập hoặc cố gắng truy cập Trang web một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, cho đến khi việc đình chỉ của bạn được gỡ bỏ và chúng tôi cung cấp cho bạn thông báo rõ ràng về điều đó. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi việc sử dụng Trang web, Sản phẩm của chúng tôi và Dịch vụ của chúng tôi bởi bạn.

Giấy phép có giới hạn; Hạn chế sử dụng trang web.  Aladanhseo cấp cho bạn giấy phép có giới hạn, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, không thể chuyển nhượng để truy cập, sử dụng, xem, lưu trữ, đánh dấu, tải xuống và in nội dung trong Trang web của chúng tôi và để sử dụng Trang web khác theo thông lệ tương tự Trang web Internet chỉ dành cho mục đích cá nhân, phi thương mại và thông tin của bạn. Giấy phép này sẽ được coi là bị thu hồi nếu bạn không tuân thủ đầy đủ các Điều khoản này. Bạn không được phép thay đổi, sửa đổi hoặc tạo các sản phẩm phái sinh của bất kỳ nội dung nào như vậy mà không nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi trước. Ngoài ra, bạn đồng ý không (a) sử dụng bất kỳ nhãn hiệu nào của chúng tôi làm thẻ meta trên các Trang web khác; (b) sử dụng Trang web theo bất kỳ cách nào bất hợp pháp hoặc làm suy yếu hoạt động của Trang web hoặc khả năng cung cấp hoặc sử dụng của Trang web bởi những người khác; (c) hiển thị bất kỳ phần nào của Trang web trong các khung (hoặc bất kỳ nội dung nào trong đó thông qua các liên kết trong dòng); và / hoặc (d) sử dụng hoặc truy cập, hoặc cố gắng sử dụng hoặc truy cập, bất kỳ phần nào của Trang web mà yêu cầu đăng ký trừ khi bạn là Người dùng đã đăng ký (như được định nghĩa trong Phần 3 bên dưới) trước tiên mà không được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi để thực hiện vì thế. Ngoài ra, bạn đồng ý không dịch ngược, đảo ngược kỹ thuật hoặc tháo rời bất kỳ phần mềm nào hoặc các sản phẩm hoặc quy trình khác có thể truy cập thông qua hoặc được kết hợp vào Trang web và không chèn bất kỳ mã hoặc sản phẩm nào hoặc thao túng Trang web theo bất kỳ cách nào ảnh hưởng đến trải nghiệm của người dùng, bao gồm, không giới hạn, thực hiện bất kỳ hành động nào áp đặt hoặc có thể áp đặt một tải trọng lớn không hợp lý hoặc không tương xứng trên Trang web. Bạn không được sử dụng Trang web này theo bất kỳ cách nào có thể làm hỏng, vô hiệu hóa, làm quá tải, hoặc làm suy yếu Trang web hoặc can thiệp vào việc sử dụng và hưởng thụ của bất kỳ bên nào khác đối với Trang web hoặc bất kỳ dịch vụ nào của Aladanhseo. Ngoài ra, bạn đồng ý không sử dụng bất kỳ hoạt động khai thác dữ liệu, trình thu thập dữ liệu web, rô bốt, rô bốt hủy bỏ, trình thu thập dữ liệu, ngựa Trojan hoặc bất kỳ phương pháp thu thập hoặc trích xuất dữ liệu nào khác liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web ngoại trừ các công cụ tìm kiếm thông thường được sử dụng theo hướng dẫn tự động được hướng dẫn cho các công cụ tìm kiếm và có sẵn trên Trang web. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cung cấp, duy trì và đảm bảo tính tương thích của tất cả các yêu cầu phần cứng, phần mềm, điện và vật lý khác cần thiết để bạn truy cập và sử dụng Trang web của chúng tôi. hoặc bất kỳ phương pháp thu thập hoặc trích xuất dữ liệu nào khác liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web ngoại trừ các công cụ tìm kiếm thông thường được sử dụng theo hướng dẫn tự động hướng đến các công cụ tìm kiếm và có sẵn trên Trang web. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cung cấp, duy trì và đảm bảo tính tương thích của tất cả các yêu cầu phần cứng, phần mềm, điện và vật lý khác cần thiết để bạn truy cập và sử dụng Trang web của chúng tôi. hoặc bất kỳ phương pháp thu thập hoặc trích xuất dữ liệu nào khác liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web ngoại trừ các công cụ tìm kiếm thông thường được sử dụng theo hướng dẫn tự động hướng đến các công cụ tìm kiếm và có sẵn trên Trang web. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cung cấp, duy trì và đảm bảo tính tương thích của tất cả các yêu cầu phần cứng, phần mềm, điện và vật lý khác cần thiết để bạn truy cập và sử dụng Trang web của chúng tôi.

 Aladanhseo có thể ngừng hoặc thay đổi bất kỳ khía cạnh nào của Trang web của chúng tôi, xóa Nội dung khỏi Trang web của chúng tôi, hạn chế thời gian Trang web của chúng tôi có sẵn hoặc hạn chế số lượng sử dụng được phép theo quyết định riêng của Aladanhseo mà không cần thông báo trước hoặc chịu trách nhiệm pháp lý. Bạn đồng ý rằng Aladanhseo có thể, trong một số trường hợp nhất định, ngay lập tức đình chỉ và / hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Trang web của chúng tôi. Bạn cũng đồng ý rằng các biện pháp đó sẽ được thực hiện theo quyết định riêng của Aladanhseo mà không phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.

 • Nội dung

Bạn xác nhận rằng Trang web của chúng tôi chứa thông tin, phần mềm, ảnh, video, văn bản, đồ họa, âm nhạc, âm thanh hoặc các tài liệu khác được cung cấp bởi Aladanhseo hoặc các bên thứ ba (được định nghĩa chung là “ Nội dung ”), một số được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu, bí mật thương mại, hoặc các quyền sở hữu khác (“ Nội dung được bảo vệ ”) và những quyền này có giá trị và được bảo vệ dưới mọi hình thức.

Thương hiệu . Aladanhseo.tk và tên và logo, và tất cả các sản phẩm và dịch vụ liên quan, nhãn hiệu thiết kế, khẩu hiệu và trang phục thương mại là nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và / hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Aladanhseo. Tên và biểu tượng aladanhseo.tk cũng như các nhãn hiệu, tên thương mại và trang phục thương mại khác thuộc sở hữu của Aladanhseo không được sử dụng dưới bất kỳ hình thức thương mại nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Aladanhseo hoặc được quy định rõ ràng trong các Điều khoản này. Ngoài ra, tất cả các tiêu đề trang, đồ họa tùy chỉnh, biểu tượng nút và tập lệnh đều là nhãn hiệu dịch vụ, nhãn hiệu và / hoặc trang phục thương mại của Aladanhseo hoặc các nhà cấp phép của Aladanhseo và không được sao chép, phân phối, bắt chước, đăng, đóng khung hoặc sử dụng, toàn bộ hoặc một phần, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi.

Tất cả các nhãn hiệu và nhãn hiệu dịch vụ khác có trong tài liệu này là nhãn hiệu của các chủ sở hữu tương ứng.

Nội dung Người dùng. Nội dung do người dùng đăng trên Trang web của chúng tôi (“Nội dung người dùng”) là tài sản trí tuệ của những người dùng cụ thể trên Trang web của chúng tôi, những người đăng Nội dung người dùng đó và người cấp phép của họ, nếu có. Aladanhseo không yêu cầu bất kỳ quyền sở hữu nào đối với Nội dung Người dùng đó.

Bằng cách đăng Nội dung Người dùng trên Trang web của chúng tôi, bạn cấp cho Aladanhseo một giấy phép có giới hạn, có thể chuyển nhượng, không độc quyền, trên toàn thế giới, vĩnh viễn, miễn phí bản quyền để sử dụng, tái tạo, sửa đổi, chỉnh sửa, điều chỉnh, xuất bản, dịch, hiển thị, phân phối, bán, cấp phép phụ và tạo các tác phẩm phái sinh từ và các bản tổng hợp kết hợp Nội dung Người dùng đó. Bạn cũng đồng ý rằng Aladanhseo được tự do sử dụng bất kỳ ý tưởng, khái niệm, bí quyết hoặc kỹ thuật nào mà bạn gửi cho Aladanhseo cho bất kỳ mục đích nào.

Trong trường hợp bạn muốn xóa Nội dung Người dùng của mình khỏi Trang web của chúng tôi, vui lòng liên hệ với Aladanhseo. Xin lưu ý rằng không thể xóa hoàn toàn Nội dung Người dùng của bạn và Nội dung Người dùng của bạn vẫn có thể được cung cấp cho những người khác trong một số trường hợp nhất định. Hơn nữa, Aladanhseo có thể tiếp tục sử dụng Nội dung Người dùng theo giấy phép được cấp bởi việc đăng tải của mình ngay cả sau khi Nội dung Người dùng đã bị xóa khỏi Trang web.

Không có liên kết hoặc chứng thực.   Aladanhseo và Trang web này không được liên kết hoặc xác nhận bởi YouTube, Instagram, SoundCloud, Pinterest, Facebook hoặc Spotify hoặc bất kỳ trang web, dịch vụ hoặc công ty truyền thông xã hội hoặc nền tảng nào ngoại trừ được quy định rõ ràng trong các Điều khoản này.

 • Tài khoản người dùng

Một số phần và tính năng của Trang web của chúng tôi có thể được bảo vệ bằng mật khẩu hoặc yêu cầu bạn đăng ký tài khoản. Trong trường hợp bạn chọn đăng ký một tài khoản, bạn đồng ý cung cấp cho Aladanhseo thông tin hiện tại, đầy đủ và chính xác như được nhắc trong quá trình đăng ký và bạn đồng ý cập nhật thường xuyên thông tin này để duy trì tính chính xác và đầy đủ của nó. Bạn cũng đồng ý rằng bạn sẽ không cung cấp thông tin sai lệch về danh tính của mình hoặc cung cấp bất kỳ thông tin nào nhằm mục đích mạo danh người khác hoặc thực hiện bất kỳ hình thức xuyên tạc nào. Hơn nữa, bạn đồng ý chỉ sử dụng Trang web cho các mục đích hợp pháp và hợp pháp. Sau khi hoàn tất thành công quá trình đăng ký và chọn tên người dùng và mật khẩu duy nhất, bạn được coi là “ Người dùng đã đăng ký”. Bạn đồng ý không lấy hoặc cố gắng truy cập trái phép vào các phần hoặc tính năng đó trên Trang web của chúng tôi, hoặc vào bất kỳ tài liệu hoặc thông tin được bảo vệ nào khác, thông qua bất kỳ hình thức nào mà Aladanhseo không cố ý cung cấp cho bạn.

Bạn đồng ý rằng, trước khi cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào (thông tin về một người hoặc thông tin mà từ đó một người có thể được xác định), bạn đã xem lại Chính sách Bảo mật của Aladanhseo và rằng bạn hoàn toàn được thông báo và nhận thức được các mục đích mà Aladanhseo có thể sử dụng bất kỳ thông tin cá nhân nào mà bạn cung cấp. Bạn cũng đồng ý rằng, bằng cách cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào, bạn đồng ý với việc thu thập, sử dụng và xử lý thông tin cá nhân đó theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật của Aladanhseo.

Bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tên người dùng và mật khẩu của bạn và hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động xảy ra dưới tên người dùng và mật khẩu của bạn. Bạn đồng ý thông báo ngay cho Aladanhseo trong trường hợp thông tin đăng ký của bạn thay đổi, bạn biết hoặc có lý do để nghi ngờ bất kỳ hành vi sử dụng trái phép tài khoản của mình hoặc bất kỳ hành vi vi phạm bảo mật nào khác hoặc bạn tin rằng tên người dùng và mật khẩu của mình có thể đã bị xâm phạm. Aladanhseo sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc mất hoặc xâm phạm tên người dùng và / hoặc mật khẩu của bạn hoặc bất kỳ điều gì phát sinh do bạn không tuân thủ đoạn này.

Các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp cho bạn thông qua Trang web của chúng tôi có thể liên quan đến việc truyền tải điện tử, bao gồm thông qua bất kỳ địa chỉ email nào mà bạn cung cấp cho chúng tôi, thông tin mà bạn cho là thông tin tài chính cá nhân hoặc tài liệu quảng cáo hoặc tiếp thị. Bạn đồng ý với việc truyền tải điện tử thông tin đó.

 Aladanhseo có thể từ chối phê duyệt tên người dùng cụ thể do bạn chọn vì bất kỳ lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn, trong trường hợp Aladanhseo xác định tên người dùng đó mạo danh người khác, được bảo vệ bởi nhãn hiệu hoặc luật độc quyền khác, thô tục hoặc xúc phạm. Tuy nhiên, Aladanhseo không có nghĩa vụ phát hiện những vấn đề như vậy và bạn vẫn hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ hậu quả nào phát sinh từ tên người dùng bạn chọn.

 • Mua hoặc Sử dụng Sản phẩm và Dịch vụ của Chúng tôi

 Aladanhseo có thể cho phép người dùng đặt hàng các sản phẩm và / hoặc dịch vụ thông qua Trang web của chúng tôi. “ Đặt hàng”Có nghĩa là bất kỳ đơn đặt hàng nào do người dùng đặt cho các sản phẩm và / hoặc dịch vụ thông qua Trang web của chúng tôi được Aladanhseo xác nhận. Trong trường hợp bạn đang Đặt hàng để mua sản phẩm và / hoặc dịch vụ, bạn phải tuân theo các điều khoản bổ sung của phần này và bất kỳ điều khoản và điều kiện nào khác được đăng trên Trang web cho phép bạn đặt hàng. Trong một số trường hợp, bạn có thể được dẫn đến Trang web của bên thứ ba để mua hàng. Trong trường hợp như vậy, các điều khoản mua hàng trong phần này không áp dụng và việc mua hàng của bạn sẽ được điều chỉnh bởi các điều khoản của Trang web bên thứ ba đó. Bằng cách thực hiện các giao dịch mua như vậy, bạn đồng ý rằng Aladanhseo không có trách nhiệm và sẽ không có trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến việc mua hàng của bạn trên các Trang web của bên thứ ba đó.

Giá cả và tính khả dụng của sản phẩm hoặc dịch vụ có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Các lỗi sẽ được sửa nếu được phát hiện và Aladanhseo có quyền thu hồi bất kỳ ưu đãi nào đã nêu và sửa mọi lỗi, sự không chính xác hoặc thiếu sót kể cả sau khi đơn đặt hàng đã được gửi và việc đơn đặt hàng đã được xác nhận hay chưa và phương thức thanh toán của bạn được chấp nhận và bị tính phí . Trong trường hợp phương thức thanh toán của bạn đã được chấp nhận và bị tính phí, Aladanhseo sẽ cấp cho bạn khoản tín dụng thích hợp trong một thời gian hợp lý sau khi đơn đặt hàng của bạn bị thu hồi.

Bằng cách mua hoặc sử dụng bất kỳ Sản phẩm hoặc Dịch vụ nào của chúng tôi, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn không có ý định, không và sẽ không sử dụng bất kỳ Sản phẩm hoặc Dịch vụ nào của chúng tôi cho bất kỳ mục đích nào ngoài mục đích cá nhân, thông tin và phi thương mại mục đích. Bạn cũng tuyên bố rõ ràng và đảm bảo rằng bạn không có ý định, không và sẽ không sử dụng bất kỳ Sản phẩm hoặc Dịch vụ nào của chúng tôi cho mục đích dự định hoặc ngoài ý muốn hoặc hệ quả của việc tăng người xem, người theo dõi, lượt thích, người đăng ký hoặc những thứ tương tự về tài chính thu được, bao gồm, nhưng không giới hạn, thực sự hoặc có khả năng gây hiểu lầm cho các nhà quảng cáo tin rằng những người xem, người theo dõi, lượt thích, người đăng ký hoặc những thứ tương tự có được một cách tự nhiên. Bạn đồng ý thêm rằng các tuyên bố và bảo hành của bạn, như được mô tả ở đây, về bản chất là liên tục miễn là bạn đang mua, sử dụng,


Bạn hiểu rằng chúng tôi không thể xác nhận hoặc phủ nhận tính xác thực hoặc xuất xứ của các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi được cung cấp.

 • Liên kết với các bên thứ ba

Trang web của chúng tôi có thể cung cấp hoặc các bên thứ ba có thể cung cấp các liên kết đến các Trang web hoặc tài nguyên khác trên Internet. Aladanhseo không có quyền kiểm soát các Trang web hoặc tài nguyên đó, và bạn thừa nhận và đồng ý rằng Aladanhseo không chịu trách nhiệm về tính khả dụng, khả năng truy cập hoặc tính chính xác của các Trang web hoặc tài nguyên bên ngoài đó và Aladanhseo không xác nhận và không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ nội dung nào từ các Trang web hoặc tài nguyên đó. Bạn cũng thừa nhận và đồng ý rằng Aladanhseo sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ trực tiếp hoặc gián tiếp đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào gây ra hoặc bị cáo buộc là do hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng hoặc phụ thuộc vào bất kỳ nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ nào có sẵn trên hoặc thông qua bất kỳ Trang web hoặc tài nguyên nào như vậy. Việc cung cấp các liên kết như vậy không ngụ ý bất kỳ sự tài trợ, liên kết, quan hệ hoặc chứng thực nào đối với các Trang web,

 • Liên kết đến trang web

 Aladanhseo cấp cho bạn giấy phép có giới hạn, không độc quyền, có thể thu hồi để tạo siêu liên kết đến Trang web (“ Liên kết ”). Nội dung xung quanh bất kỳ Liên kết nào đến Trang web không được sai hoặc gây hiểu lầm về mối quan hệ giữa Aladanhseo và bất kỳ bên thứ ba nào hoặc về bản chất của các sản phẩm và dịch vụ do Aladanhseo cung cấp. Chúng tôi có quyền thu hồi giấy phép liên kết đến Trang này bất cứ lúc nào. Nếu chúng tôi làm như vậy, bạn đồng ý rằng bạn sẽ xóa ngay lập tức bất kỳ Liên kết nào đến Trang web, hoặc bất kỳ phần nào trong đó và sẽ không, trực tiếp hoặc gián tiếp, liên kết đến Trang web hoặc bất kỳ phần nào trong đó sau khi thu hồi như vậy.

 • Đại diện Người dùng

Theo đây, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng:

 • bạn trên 18 tuổi, là trẻ vị thành niên được giải phóng theo luật của bang cư trú và / hoặc nơi cư trú của bạn, hoặc có quyền và thẩm quyền để tham gia và thực hiện các nghĩa vụ của bạn theo các Điều khoản này;
 • Bạn không dưới 13 tuổi;
 • tất cả thông tin bạn cung cấp cho Aladanhseo là trung thực, chính xác và đầy đủ và bạn sẽ duy trì tính chính xác và hoàn chỉnh của thông tin đó bằng cách thường xuyên cập nhật Aladanhseo khi có bất kỳ thay đổi nào, bao gồm nhưng không giới hạn, tên, địa chỉ, địa chỉ email hợp pháp của bạn và bất kỳ thông tin nào khác mà Aladanhseo có thể yêu cầu một cách hợp lý;
 • bạn là người ký được ủy quyền của thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ hoặc phương thức thanh toán khác mà bạn cung cấp cho Aladanhseo hoặc bộ xử lý thanh toán bên thứ ba của Aladanhseo để thanh toán giá mua và mọi khoản phí hoặc thuế hiện hành liên quan đến việc bạn mua sản phẩm và / hoặc dịch vụ thông qua Trang web của chúng tôi;
 • bạn sẽ tuân thủ các Điều khoản này và tất cả các thỏa thuận và điều khoản khác liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web của chúng tôi;
 • việc bạn truy cập và sử dụng Trang web của chúng tôi và / hoặc mua và sử dụng bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào sẽ không cấu thành sự vi phạm hoặc vi phạm bất kỳ thỏa thuận, hợp đồng, điều khoản sử dụng nào khác hoặc bất kỳ luật hoặc quy định nào mà bạn phải tuân theo;
 • bạn sẽ thông báo ngay cho Aladanhseo nếu bạn biết hoặc nghi ngờ rằng thông tin đăng ký, tên người dùng, hoặc mật khẩu của bạn đã bị tiết lộ hoặc cho bất kỳ người nào khác biết;
 • bạn không có ý định, không và sẽ không sử dụng bất kỳ Sản phẩm hoặc Dịch vụ nào của chúng tôi cho bất kỳ mục đích nào ngoài mục đích cá nhân, thông tin và phi thương mại;
 • bạn không có ý định, không và sẽ không sử dụng bất kỳ Sản phẩm hoặc Dịch vụ nào của chúng tôi cho mục đích dự định hoặc ngoài ý muốn hoặc hệ quả là tăng người xem, người theo dõi, lượt thích, người đăng ký hoặc những thứ tương tự để thu lợi tài chính, bao gồm, nhưng không giới hạn thực sự hoặc có khả năng gây hiểu lầm cho các nhà quảng cáo tin rằng những người xem, người theo dõi, lượt thích, người đăng ký hoặc những thứ tương tự này có được một cách tự nhiên;
 • bạn hiểu rằng chúng tôi không thể xác nhận hoặc phủ nhận tính xác thực hoặc xuất xứ của các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi được cung cấp; và
 • bạn đồng ý rằng các tuyên bố và bảo đảm của bạn, như được mô tả ở đây, về bản chất là liên tục miễn là bạn đang mua, sử dụng và / hoặc hưởng lợi từ Sản phẩm hoặc Dịch vụ của chúng tôi.

Trong trường hợp bạn đăng bất kỳ Nội dung Người dùng nào qua Trang web của chúng tôi, bạn sẽ đưa ra các tuyên bố và bảo đảm bổ sung sau đây cho Aladanhseo:

 • bạn là chủ sở hữu của Nội dung Người dùng đó hoặc có quyền cấp cho Aladanhseo các giấy phép được cấp theo các Điều khoản này;
 • bạn đã bảo đảm mọi sự đồng ý cần thiết để đăng Nội dung Người dùng và cấp các giấy phép đã từ bỏ;
 • Nội dung Người dùng không vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào;
 • việc sử dụng bất kỳ Nội dung Người dùng nào sẽ không gây tổn hại hoặc thương tích cá nhân cho bất kỳ bên thứ ba nào;
 • việc sử dụng bất kỳ Nội dung Người dùng nào của Aladanhseo theo các Điều khoản này sẽ không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào; 
 • tất cả thông tin thực tế có trong Nội dung Người dùng là đúng sự thật và chính xác.
 •  Chính sách Bảo mật của Aladanhseo

 Aladanhseo thu thập, lưu trữ và sử dụng thông tin và dữ liệu, bao gồm cả thông tin nhận dạng cá nhân, được thu thập từ bạn theo Chính sách Bảo mật của chúng tôi, có tại  https://aladanhseo.tk/?page_id=3 . Các điều khoản và điều kiện của Chính sách Bảo mật dưới đây được kết hợp một cách rõ ràng vào các Điều khoản Sử dụng này.

 •  Aladanhseo Sở hữu trí tuệ

Tất cả các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và biểu tượng xuất hiện trên Trang web này là tài sản độc quyền của chủ sở hữu tương ứng.

Các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng, trang phục thương mại và các đồ họa khác thuộc sở hữu của Aladanhseo không được sử dụng nếu không có sự cho phép trước bằng văn bản của Aladanhseo.

Tất cả Nội dung trên Trang web, cho dù là riêng biệt hay được biên soạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, đồ họa, đoạn âm thanh, biểu trưng, ​​nút, hình ảnh, phần mềm, mã html, mã xml và bất kỳ tác phẩm có thể bảo vệ nào khác về quyền tác giả, được bảo vệ bởi bản quyền. Các tài liệu và Nội dung trên Trang web không được sao chép, tái tạo, sửa đổi, truy cập hoặc sử dụng theo bất kỳ cách nào nếu vi phạm các Điều khoản này. Mọi việc sử dụng trái phép bất kỳ Nội dung nào, dù thuộc sở hữu của Aladanhseo hay bất kỳ bên thứ ba nào, đều có thể vi phạm luật bản quyền, luật nhãn hiệu, luật bảo mật và công khai cũng như các quy định và quy chế truyền thông. Bạn sẽ không sao chép, đảo ngược thiết kế, tháo rời, dịch ngược, dịch hoặc sửa đổi tài sản trí tuệ được tìm thấy trong Trang web hoặc cấp cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác quyền hoặc quyền truy cập để làm như vậy.

Không có quyền, tiêu đề hoặc lợi ích nào đối với Nội dung, trong bất kỳ tài liệu đã tải xuống nào, hoặc bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác liên quan đến nội dung đó được chuyển giao cho bạn do bạn sử dụng Trang web. Quyền, quyền sở hữu và quyền lợi đó vẫn là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng.

 • Thông tin bản quyền

Nếu bạn cho rằng tác phẩm có bản quyền của mình đang bị vi phạm, vui lòng thông báo cho Aladanhseo bằng cách cung cấp thông tin sau:

 • chữ ký điện tử hoặc vật lý của chủ sở hữu hoặc người được ủy quyền đại diện cho chủ sở hữu quyền tác giả;
 • mô tả về tác phẩm có bản quyền đã bị vi phạm;
 • mô tả nội dung trên Trang web mà bạn cho rằng vi phạm bản quyền của bạn;
 • mô tả về vị trí của nội dung vi phạm trên Trang web đủ để cho phép chúng tôi xác định vị trí tài liệu bị cáo buộc vi phạm;
 • thông tin liên lạc đầy đủ của bạn, bao gồm địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ e-mail;
 • một tuyên bố, được đưa ra theo hình phạt nếu khai man, bởi bạn rằng (1) bạn thực sự tin rằng việc sử dụng đang tranh chấp không được chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp cho phép; (2) thông tin trong thông báo của bạn là chính xác; và (3) bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền.

Thông tin này có thể được cung cấp qua email hoặc thư bưu điện tới:

Aladanhseo@gmail.com

 • Không có bảo đảm; Tuyên bố từ chối trách nhiệm

 Aladanhseo nỗ lực hợp lý để duy trì Trang web và cung cấp thông tin chính xác, cập nhật trên Trang web. TUY NHIÊN, CHÚNG TÔI VÀ CÁC ĐỐI TÁC, NHÀ CUNG CẤP, NHÀ CUNG CẤP NỘI DUNG, NGƯỜI CẤP GIẤY PHÉP, NHÂN VIÊN, ĐẠI LÝ HOẶC NHỮNG NGƯỜI Tương Tự KHÔNG ĐƯA RA NHỮNG TUYÊN BỐ HOẶC GỢI Ý HOẶC BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG, KHẢ NĂNG CÓ SN, CHÍNH XÁC, CHẤT LƯỢNG, ĐỘ TIN CẬY, KHẢ NĂNG VẬN HÀNH, ĐỘ TIN CẬY SỰ CHĂM SÓC HỢP LÝ, THỜI HẠN, SỰ THẬT SỰ THẬT HOẶC SỰ HOÀN THIỆN CỦA THÔNG TIN, SẢN PHẨM, DỊCH VỤ HOẶC NỘI DUNG HOẶC TÀI LIỆU KHÁC ĐƯỢC CUNG CẤP QUA TRANG WEB VÀ BẠN KHÔNG NÊN TIN CẬY LÊN CHÚNG. VIỆC BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB LÀ RỦI RO DUY NHẤT CỦA BẠN. BẠN ĐÁNH GIÁ ĐẦY ĐỦ TRÁCH NHIỆM VÀ RỦI RO KHI MẤT MÁT DO VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB.

TRANG WEB ĐƯỢC CUNG CẤP “NGUYÊN TRẠNG” VÀ KHÔNG PHẢI LÀ BẤT KỲ ĐỐI TÁC NÀO, NHÀ CUNG CẤP, NHÀ CUNG CẤP NỘI DUNG, NGƯỜI CẤP PHÉP, NHÂN VIÊN, ĐẠI LÝ, HOẶC TƯƠNG TỰ (A) ĐẶT BẤT CỨ ĐẠI DIỆN HAY NGỤ Ý HOẶC BẢO ĐẢM LIÊN QUAN ĐẾN KHẢ NĂNG SỬ DỤNG CỦA TRANG WEB; (B) TUYÊN BỐ HOẶC BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG, TÍNH CÓ SN, CHÍNH XÁC, CHẤT LƯỢNG, ĐỘ TIN CẬY, BẢO MẬT, ĐIỀU KIỆN, VẬN HÀNH, SỰ PHÙ HỢP, CHĂM SÓC HỢP LÝ, THỜI HẠN, TRUNG THỰC HOẶC HOÀN TOÀN THÔNG TIN, SẢN PHẨM CÓ HAY NỘI DUNG KHÁC TRONG BẤT KỲ NGƯỜI QUẢN LÝ NÀO TRÊN TRANG WEB. KHÔNG CÓ LỜI TƯ VẤN HAY THÔNG TIN VIẾT NÀO ĐƯỢC ALADANHSEO HOẶC BẤT KỲ ĐỐI TÁC NÀO, NHÀ CUNG CẤP NỘI DUNG, ĐẠI LÝ HOẶC BẤT KỲ ĐỐI TÁC NÀO ĐƯA RA CHO BẠN. KHÔNG GIỚI HẠN THỂ LOẠI BẤT CỨ SỰ RA ĐỜI, KHÔNG CÓ BẤT KỲ ĐỐI TÁC NÀO CỦA NÓ, NHÀ CUNG CẤP NỘI DUNG, CÁC ĐẠI LÝ HOẶC CÁC TRANG WEB BẢO HÀNH TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG TRANG WEB SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, KHÔNG CÓ VIRUS HOẶC KHÔNG CÓ LỖI HOẶC RẰNG TRANG WEB (BAO GỒM, KHÔNG GIỚI HẠN, BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO TRÊN TRANG WEB) SẼ ĐÁP ỨNG BẤT KỲ TIÊU CHÍ CỤ THỂ NÀO VỀ HIỆU SUẤT CHẤT LƯỢNG HOẶC VÀ BẤT KỲ ĐẢM BẢO NÀO ĐÓ ĐỀU ĐƯỢC TỪ CHỐI. ALADANHSEO, TRÊN BẢN THÂN VÀ TẤT CẢ CÁC ĐỐI TÁC, ĐẠI LÝ VÀ NHỮNG NGƯỜI TƯƠNG LAI CỦA TÔI, Ở ĐÂY TUYÊN BỐ TỪ CHỐI BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM VỀ TIÊU ĐỀ VÀ / HOẶC KHÔNG XÂM PHẠM ĐỐI VỚI TRANG WEB.

ALADANHSEO, BÊN MÌNH VÀ TẤT CẢ CÁC ĐỐI TÁC, ĐẠI LÝ VÀ TƯƠNG LAI CỦA TÔI, TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM MỌI BẢO ĐẢM CỦA BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM, KHÔNG GIỚI HẠN, CÁC ĐẢM BẢO HIỆN NAY VÀ CÓ MỤC ĐÍCH THỰC HIỆN ĐẾN BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ CÁC DỊCH VỤ, SẢN PHẨM VÀ NỘI DUNG TRÊN TRANG WEB.

 Aladanhseo không kiểm soát Nội dung Người dùng do người dùng đăng tải, cũng như không có nghĩa vụ giám sát Nội dung Người dùng đó cho bất kỳ mục đích nào. Mặc dù thực tế là chúng tôi không có nghĩa vụ giám sát, Aladanhseo có quyền xóa bất kỳ và tất cả Nội dung, tài liệu và / hoặc Nội dung của người dùng mà họ cảm thấy thực sự hoặc có khả năng không phù hợp, gây khó chịu, bất hợp pháp, có hại theo bất kỳ cách nào hoặc có thể vi phạm Những điều khoản này. Hơn nữa, Aladanhseo không đưa ra bất kỳ bảo đảm hoặc tuyên bố nào về bất kỳ Nội dung Người dùng nào được cung cấp trên Trang web, hoặc chất lượng của Nội dung đó. Aladanhseo không nhất thiết phải phê duyệt, xác nhận, xử phạt, khuyến khích, xác minh, hoặc đồng ý với bất kỳ thông báo nào được đăng bởi người dùng của mình hoặc được thể hiện trong Nội dung Người dùng. Bạn hiểu rằng bằng cách sử dụng Trang web, bạn có thể tiếp xúc với Nội dung người dùng có thể xúc phạm, khiếm nhã, thô tục,

 Aladanhseo không phải là một dịch vụ sao lưu để lưu trữ Nội dung Người dùng, và sẽ không có trách nhiệm pháp lý liên quan đến bất kỳ tổn thất nào. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc tạo bản sao lưu của bất kỳ Nội dung Người dùng nào bạn đã đăng trên Trang web của chúng tôi.

 • Hạn chế của Trách nhiệm pháp lý

Trong mọi trường hợp, Aladanhseo hoặc bất kỳ nhân viên, giám đốc, viên chức, đại lý, nhà cung cấp hoặc nhà cung cấp nào của Aladanhseo sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với BẠN về (A) bất kỳ THIỆT HẠI CỦA BẤT KỲ THIÊN NHIÊN NÀO CŨNG PHÁT HIỆN TỪ, HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN, SỰ MẤT, TRÌ HOÃN, SỢ HÃI, LỖI , HOẶC KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM SỬ DỤNG TRANG WEB, (BAO GỒM, KHÔNG GIỚI HẠN, BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO, SẢN PHẨM, DỊCH VỤ VÀ / HOẶC CÁC TÀI LIỆU KHÁC ĐƯỢC CUNG CẤP HOẶC CÓ ĐƯỢC THÔNG QUA TRANG WEB), MUA HOẶC SỬ DỤNG SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI, MUA HOẶC SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI; hoặc (B) BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, gián tiếp, HẬU QUẢ, ĐẶC BIỆT, SỰ CỐ, HOẶC BẤT CỨ THIỆT HẠI NÀO, BAO GỒM, KHÔNG GIỚI HẠN, THIỆT HẠI DO MẤT LỢI NHUẬN PHÁT SINH NGOÀI HOẶC BẤT KỲ CÁCH NÀO LIÊN QUAN ĐẾN CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, VIỆC SỬ DỤNG HOẶC THỰC HIỆN CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY (BAO GỒM, KHÔNG GIỚI HẠN, BẤT KỲ THÔNG TIN, SẢN PHẨM, DỊCH VỤ VÀ / HOẶC TÀI LIỆU KHÁC), THIỆT HẠI NÀO ĐỀU ĐƯỢC DỰA VÀO HỢP ĐỒNG, KHAI THÁC, TIÊU CỰC, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NGHIÊM TRỌNG HOẶC CÁCH KHÁC VÀ NGAY CẢ NẾU ALADANHSEO, CÁC ĐỐI TÁC, NHÀ CUNG CẤP, NHÀ CUNG CẤP NỘI DUNG, NGƯỜI CẤP PHÉP, NHÂN VIÊN, ĐẠI LÝ HOẶC NHỮNG NGƯỜI TƯƠNG LAI CÓ KHẢ NĂNG TĂNG TRƯỞNG. Theo đây, bạn từ bỏ bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến những thiệt hại đó.

TRONG TẤT CẢ CÁC SỰ KIỆN, ALADANHSEO CHỊU TRÁCH NHIỆM TỐI ĐA VỚI BẠN ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO PHÁT SINH NGOÀI HOẶC BẤT KỲ CÁCH NÀO LIÊN QUAN ĐẾN CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, VIỆC SỬ DỤNG HOẶC HIỆU QUẢ CỦA TRANG WEB (BAO GỒM, KHÔNG GIỚI HẠN, BẤT KỲ THÔNG TIN, SẢN PHẨM, DỊCH VỤ NÀO VÀ / HOẶC KHÁC VẬT LIỆU) SAU ĐÂY SẼ KHÔNG VƯỢT QUÁ HAI NĂM ĐÔ LA MỸ ($ 25,00) TRONG THỎA THUẬN. VÌ MỘT SỐ THỐNG KÊ / PHÁP LÝ KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI DO HẬU QUẢ HOẶC BẤT CỨ, GIỚI HẠN TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN. NẾU BẠN BẤT NGỜ VỚI BẤT KỲ CỔNG NÀO CỦA TRANG WEB (BAO GỒM, KHÔNG GIỚI HẠN, BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO, SẢN PHẨM, DỊCH VỤ, nội dung VÀ / HOẶC TÀI LIỆU KHÁC) HOẶC VỚI BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN NÀO NÀY, BIỆN PHÁP DUY NHẤT VÀ ĐỘC QUYỀN CỦA BẠN LÀ NGỪNG SỬ DỤNG ĐỊA ĐIỂM.

Các điều khoản này thể hiện sự phân bổ hợp lý các rủi ro theo các Điều khoản này. Việc Aladanhseo sẵn sàng cho phép bạn sử dụng Trang web, mua hoặc sử dụng Sản phẩm được cung cấp trên Trang web và / hoặc mua và sử dụng Dịch vụ được cung cấp trên Trang web, phản ánh sự phân bổ rủi ro này và các giới hạn trách nhiệm pháp lý được nêu rõ trong tài liệu này.

 • Sự bồi thường

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ Aladanhseo vô hại, các cán bộ, thành viên, giám đốc, nhân viên, nhà cung cấp nội dung và đại lý của Aladanhseo khỏi và chống lại bất kỳ và tất cả các khiếu nại, trách nhiệm pháp lý, kiện tụng, thiệt hại, tổn thất hoặc chi phí, bao gồm phí và chi phí luật sư và các chi phí, phát sinh từ (a) bạn vi phạm hoặc bị cáo buộc vi phạm bất kỳ tuyên bố, bảo đảm, giao ước hoặc nghĩa vụ nào của bạn theo các Điều khoản này; (b) bất kỳ khiếu nại nào dựa trên việc bạn truy cập, sử dụng hoặc đăng Nội dung Người dùng lên Trang web hoặc thông tin trên Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ khiếu nại nào về việc bôi nhọ, phỉ báng, vi phạm các quyền hợp pháp của người khác (bao gồm cả quyền của quyền riêng tư hoặc công khai), mất dịch vụ bởi những người đăng ký khác và / hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ; và / hoặc (c) bất kỳ sơ suất hoặc hành vi sai trái cố ý nào của bạn.

 • Giả định về rủi ro của bạn

Bạn đồng ý rằng quyết định sử dụng Trang web và quyết định mua hoặc sử dụng bất kỳ Sản phẩm hoặc Dịch vụ nào của chúng tôi, hoàn toàn là quyết định của bạn và bạn không dựa vào toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào, dựa trên bất kỳ tuyên bố hoặc đại diện nào từ Aladanhseo khi đưa ra bất kỳ quyết định nào như vậy. Bạn hiểu và đồng ý rằng Aladanhseo, các cán bộ, thành viên, giám đốc, nhân viên, nhà cung cấp nội dung và đại lý của Aladanhseo, sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý nào đối với bất kỳ tài khoản, ảnh, video và / hoặc bản nhạc nào bị tạm ngưng, bị cấm, bị vô hiệu hóa, hoặc bị xóa do bạn mua hoặc sử dụng bất kỳ Sản phẩm hoặc Dịch vụ nào của chúng tôi hoặc do bạn tương tác với, hoặc mua từ Trang web. Tất cả các giao dịch mua và sử dụng Sản phẩm và Dịch vụ đều do bạn tự chịu rủi ro. Do đó, chúng tôi không thể hoàn lại tiền sau khi mua nếu điều này đã xảy ra với tài khoản / nội dung.

 • Các điều khoản khác

Không từ bỏ.  Việc một trong hai bên không yêu cầu hoặc buộc bên kia thực hiện nghiêm ngặt bất kỳ điều khoản nào của các Điều khoản này sẽ không được coi là sự từ bỏ bất kỳ điều khoản hoặc quyền nào. Quá trình ứng xử giữa bạn và Aladanhseo cũng như hoạt động thương mại sẽ không sửa đổi bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này.

Chuyển nhượng . Bạn không được chỉ định, chuyển tải, ký hợp đồng phụ hoặc ủy quyền các quyền, nhiệm vụ hoặc nghĩa vụ của mình theo các Điều khoản này.

Yêu cầu, đền bù theo luật công bằng và hiệu suất cụ thể có sẵn. Các bên đồng ý rằng việc vi phạm các quy định của các Điều khoản này sẽ gây ra thiệt hại không thể khắc phục được và thương tích đáng kể cho Aladanhseo mà cả hai đều khó xác định và sẽ không thể bồi thường bằng các thiệt hại đơn lẻ. Do đó, các bên đồng ý rằng Aladanhseo có quyền thực thi các quy định của các Điều khoản này bằng lệnh (không cần thiết phải đăng tải), thực hiện cụ thể hoặc các biện pháp cứu trợ công bằng khác mà không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền nào khác và các biện pháp khắc phục mà Aladanhseo có thể có đối với việc bạn vi phạm những điều này Điều kiện.

Luật chi phối. Hiệu lực và hiệu lực của các Điều khoản này sẽ được điều chỉnh và được hiểu và thực thi theo luật của Bang Missouri, Việt Nam, bất kể xung đột hoặc các nguyên tắc lựa chọn luật của nó.

Ràng buộc Trọng tài. BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ CÁC TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI HOẶC BẤT KỲ KHẢ NĂNG NÀO GIỮA CÁC BÊN (BAO GỒM BẤT KỲ TRANH CHẤP NÀO LIÊN QUAN ĐẾN BẤT CỨ LIÊN QUAN HOẶC ĐẠI LÝ CỦA CÁC BÊN) PHÁT SINH NGOÀI, KẾT NỐI VỚI, HOẶC BẤT KỲ CÁCH NÀO LIÊN QUAN ĐẾN TRANG WEB, SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI, HOẶC BAO GỒM DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI VIỆC MUA, BÁN, HOẶC SỬ DỤNG CÙNG LOẠI, (TẬP THỂ, “TRANH CHẤP”), SẼ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT BẰNG VIỆC ĐÓNG GÓP BÍ MẬT DO HIỆP HỘI KIẾN TRÚC MỸ (“AAA”) điều hành. VỊ TRÍ CHO BẤT KỲ KHOẢN TRỊ NÀO SẼ LÀ ST. QUẬN LOUIS, MISSOURI, Việt Nam. CÁC BÊN CÓ Ý KIẾN RẰNG THỎA THUẬN NÀY ĐỂ SẮP XẾP SẼ ĐƯỢC XÁC NHẬN RÕ RÀNG NHẤT LÀ CÓ THỂ. Tất cả các Tranh chấp sẽ được đệ trình cho một trọng tài viên duy nhất. Trong phạm vi các Bên không thể đồng ý về một trọng tài duy nhất, AAA sẽ chỉ định một trọng tài viên. Bất kỳ phán quyết trọng tài cuối cùng nào sẽ không có lý do. Nếu số tiền đang tranh cãi là 5.000.000 đô la trở xuống, Tranh chấp sẽ được giải quyết riêng như sau: (a) Các Bên sẽ không tiến hành khám phá; (b) 14 ngày kể từ ngày chỉ định của trọng tài, các Bên sẽ đồng thời trao đổi tóm tắt mở đầu, giới hạn ở 14.000 từ, nêu rõ lập trường của họ và xác định biện pháp hỗ trợ được tìm kiếm và 14 ngày sau khi dịch vụ mở tóm tắt, sẽ gửi tóm tắt trả lời, giới hạn ở 7.000 lời nói, đáp lại vắn tắt của Bên kia; (c) trọng tài có thể, theo quyết định của mình, yêu cầu thông tin tóm tắt bổ sung về bất kỳ vấn đề nào, nhưng không được tổ chức một phiên điều trần chứng cứ; và (d) trọng tài sẽ đưa ra phán quyết trọng tài cuối cùng trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được câu trả lời hoặc tóm tắt bổ sung, nếu được yêu cầu. Nếu số tiền tranh cãi lớn hơn 5.000.000 đô la, thì trọng tài sẽ do AAA quản lý theo Quy tắc và Thủ tục Trọng tài Thương mại của nó. Cứu trợ khẩn cấp, bao gồm Lệnh cấm tạm thời và Cứu trợ khẩn cấp, sẽ được coi là yêu cầu Cứu trợ khẩn cấp theo Quy tắc trọng tài thương mại của AAA và sẽ chỉ được giải quyết bằng trọng tài. Đối với tất cả các Tranh chấp, trọng tài hoặc bất kỳ trọng tài nào được chỉ định trên cơ sở giải quyết nhanh, sẽ có quyền tài phán và thẩm quyền độc quyền để xác định tất cả các vấn đề về ngưỡng và cửa ngõ về khả năng phân xử và quyền tài phán. Tòa trọng tài sẽ thực thi nghiêm ngặt quy tắc bằng chứng rõ ràng, và sẽ không có quyền xem xét bằng chứng bên ngoài liên quan đến việc xây dựng hoặc thực thi các điều khoản hợp đồng rõ ràng. Mỗi Bên sẽ tự thanh toán các chi phí của mình trong quá trình phân xử như vậy, bao gồm cả phí luật sư, trừ khi có quy định khác trong tài liệu này. Nếu được yêu cầu, trọng tài sẽ trao tiền lãi trước khi phán quyết theo tỷ lệ luật định hiện hành của Missouri lúc bấy giờ. Phán quyết trọng tài có thể được xác nhận ở bất kỳ khu vực tài phán nào mà một Bên phải tuân theo quyền tài phán cá nhân hoặc sở hữu tài sản theo cách khác. CÁC BÊN CHỜ BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ CÁC YÊU CẦU VÀ BIỆN LUẬN RẰNG LUẬT HOẶC CHÍNH SÁCH CÔNG CỦA BẤT KỲ TIỂU NÀO KHÁC MISSOURI SẼ ÁP DỤNG CHO BẤT CỨ TRANH CHẤP NÀO. Để tránh nghi ngờ, trong trường hợp bất kỳ Bên nào muốn khởi kiện ra tòa án về bất kỳ khiếu nại nào, thì Bên đó phải thông báo cho các Bên khác về ý định làm như vậy và cho Bên bất lợi hoặc các Bên năm (5) ngày làm việc để xác định và trả lời xem liệu vụ kiện dự kiến ​​có nằm trong phạm vi của điều khoản trọng tài này hay không. Nếu các Bên không thể giải quyết vấn đề về khả năng trọng tài trong vòng mười (10) ngày làm việc kể từ khi thông báo đầu tiên được gửi cho Bên nhận, thì các Bên theo đây đồng ý giải quyết vấn đề về khả năng trọng tài và bất kỳ câu hỏi thẩm quyền liên quan nào bằng cách đệ trình lên trọng tài ràng buộc tại St Quận Louis, Missouri. Các Bên thừa nhận và đồng ý rằng bất kỳ Tranh chấp nào chắc chắn sẽ liên quan đến các vấn đề bí mật cao có tính chất nhạy cảm về mặt thương mại mà nếu được công bố, các Bên sẽ bị tổn hại không thể khắc phục được. Theo đó, trong phạm vi bất kỳ Bên nào bắt đầu bất kỳ hành động hoặc thủ tục tố tụng nào tại tòa án, Bên đó được yêu cầu lập hồ sơ có dấu, trừ khi và cho đến khi có lệnh của Tòa án để công khai hồ sơ. Trong trường hợp bất kỳ Bên nào vi phạm thỏa thuận này, sẽ phân xử bằng cách tiết lộ công khai thông tin liên quan đến bất kỳ Tranh chấp nào, Bên đó sẽ được yêu cầu thanh toán cho Bên kia phí luật sư thực tế phát sinh trong việc thực thi thỏa thuận này để phân xử, mà không ảnh hưởng đến việc thanh toán tiềm năng của các biện pháp trừng phạt tư pháp hoặc trọng tài. Các Bên thừa nhận rằng các đại lý và Chi nhánh của nhau là người thụ hưởng bên thứ ba rõ ràng của điều khoản này và các đại lý và Chi nhánh đó có thể thực thi điều khoản này để phân xử ở mức tối đa. Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào của thỏa thuận phân xử này được coi là không thể thi hành hoặc trái với chính sách công, điều khoản đó sẽ bị cắt bỏ và phần còn lại của thỏa thuận phân xử trọng tài này sẽ vẫn có hiệu lực và có thể thi hành ở mức độ cao nhất có thể. mà không ảnh hưởng đến việc thanh toán tiềm năng của các biện pháp trừng phạt tư pháp hoặc trọng tài. Các Bên thừa nhận rằng các đại lý và Chi nhánh của nhau là người thụ hưởng bên thứ ba rõ ràng của điều khoản này và các đại lý và Chi nhánh đó có thể thực thi điều khoản này để phân xử ở mức tối đa. Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào của thỏa thuận phân xử này được coi là không thể thi hành hoặc trái với chính sách công, điều khoản đó sẽ bị cắt bỏ và phần còn lại của thỏa thuận phân xử trọng tài này sẽ vẫn có hiệu lực và có thể thi hành ở mức độ cao nhất có thể. mà không ảnh hưởng đến việc thanh toán tiềm năng của các biện pháp trừng phạt tư pháp hoặc trọng tài. Các Bên thừa nhận rằng các đại lý và Chi nhánh của nhau là người thụ hưởng bên thứ ba rõ ràng của điều khoản này và các đại lý và Chi nhánh đó có thể thực thi điều khoản này để phân xử ở mức tối đa. Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào của thỏa thuận phân xử này được coi là không thể thi hành hoặc trái với chính sách công, điều khoản đó sẽ bị cắt bỏ và phần còn lại của thỏa thuận phân xử trọng tài này sẽ vẫn có hiệu lực và có thể thi hành ở mức độ cao nhất có thể.

Phí, Chi phí và Chi phí của Luật sư. Nếu bất kỳ hành động nào theo pháp luật hoặc công bằng là cần thiết để thực thi các Điều khoản này, bên thắng kiện sẽ được hưởng các khoản phí hợp lý cho luật sư, kế toán và các chuyên gia khác cũng như các chi phí và chi phí cùng với bất kỳ khoản cứu trợ nào khác mà bên thắng kiện đó có thể được hưởng .

Toàn bộ thỏa thuận. Các Điều khoản này, cùng với những điều khoản được kết hợp ở đây hoặc được đề cập ở đây tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa chúng tôi liên quan đến chủ đề của tài liệu này và thay thế bất kỳ sự hiểu biết hoặc thỏa thuận trước đây (dù bằng miệng hay bằng văn bản) về vấn đề này và không thể được sửa đổi hoặc bổ sung ngoại trừ bằng văn bản hoặc bằng cách thực hiện các sửa đổi hoặc điều chỉnh như vậy có sẵn trên Trang web này.

Tính hiệu lực từng phần. Các Điều khoản này sẽ được coi là có thể cắt đứt được. Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào được xác định là không thể thi hành hoặc không hợp lệ, thì điều khoản đó vẫn sẽ được thực thi ở mức tối đa mà luật hiện hành cho phép và việc xác định như vậy sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản nào còn lại.

Điều khoản bổ sung. Các điều khoản và điều kiện bổ sung có thể áp dụng cho việc mua hàng hóa và dịch vụ thông qua Trang web và bạn đồng ý tuân theo các điều khoản và điều kiện khác như vậy.

Đề mục.  Các tiêu đề được sử dụng trong các Điều khoản này chỉ được đưa vào để thuận tiện và sẽ không giới hạn hoặc ảnh hưởng đến các điều khoản này.

 

Ngày cập nhập lần cuối 03/12/2021

Super store
Super store